Điều Khoản Sử Dụng

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) chi phối việc bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động và dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ”) do Motorist Vietnam Co, Ltd (“Motorist”) cung cấp.